บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปี(อบต. เทศบาลฯ)เพียง 15,000บาท/ปี (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง)

1. บริการ update ข้อมูลตลอดทั้งปี

 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลทั่วไปองค์กร
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนดำเนินงาน
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนบุคคลากร
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคู่มือประชาชน
 • อัพเดทรายชื่อผู้บริหาร บุคคลกร เจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
 • อัพเดทหัวข้อสำหรับการประเมิน ITA LPA ฯลฯ

ฯลฯ

2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์

3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..)

4. บริการ จัดทำข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เว็บเพจวันสำคัญฯ (หน่วยงานฯ)

ฯลฯ

เว็บเพจวันสำคัญฯ

 • เว็บเพจสวัสดีปีใหม่
 • เว็บเพจวันเด็กแห่งชาติ
 • เว็บเพจวันมาฆบูชา
 • เว็บเพจวันเข้าพรรษา
 • เว็บเพจถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
 • เว็บเพจวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
 • เว็บเพจวันลอยกระทง

ฯลฯ

5. บริการ  อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น บริการลิงค์ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ บริการลิงค์เกมส์คลายเครียด  บริการลิงค์บทความต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม